Aktualności


Regulamin ligi Wronba

57.EDYCJA WRONBA: 05.0.2024 - 03.06.2024; REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI


55.EDYCJA WRONBA:
28.02.2023 - 09.06.2023; REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem rozgrywek jest Fundacji Ligi WRONBA zwana dalej WRONBA

2. Rozgrywki prowadzone są w formie ligowej na poziomie: ligi SuperWRONBA

3. W 57.edycji WRONBA mogą uczestniczyć wszyscy, którzy w sezonie 2022/2023 nie są zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez OZKosz, PZKosz, NCAA, NBA ani inne organizacje narodowe oraz złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach koszykówki, a w przypadku osób nieletnich oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela ustawowego. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w lidze WRONBA zawodnika zgłoszonego do rozgrywek organizowanych przez OZKosz, PZKosz, NCAA, NBA lub inne organizacje narodowe o ile nie rozegrał i nie rozegra w sezonie 2023/2024 żadnego meczu w ramach tych rozgrywek i złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie pod groźbą zweryfikowania meczów z jego udziałem jako przegraną walkowerem.
Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w lidze WRONBA zawodnika zgłoszonego do rozgrywek organizowanych przez OZKosz, PZKosz, NCAA, NBA lub inne organizacje narodowe o ile ma ważną legitymację szkolną gimnazjalną lub legitymację szkoły średniej dziennej.


4. W rozgrywkach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które otrzymają licencję wydaną przez WRONBA. Licencja może być wydana w formie fizycznej (w biurze ligi WRONBA) po dostarczeniu zdjęcia lub w formie elektronicznej poprzez wstawienie przez zawodnika swojego zdjęcia do profilu w serwisie internetowym WRONBA. WRONBA ma prawo nie wydać licencji koszykarza bez podania przyczyny, w szczególności odmawia wydania licencji w przypadku braku oświadczenia, o którym mowa powyżej.

5. Przystępując do rozgrywek ligi WRONBA zawodnicy i drużyny wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w działaniach promujących ligę WRONBA.

6. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiekt, w którym rozgrywane są spotkania. Regulamin korzystania z obiektu znajduje się w widocznym miejscu w każdym obiekcie, w którym rozgrywane są mecze.

7. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są spotkania WRONBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan.

8. WRONBA nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników wniesione do obiektów, w których rozgrywane są mecze.

9. Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim.

10. Terminy wszystkich spotkań ustala Zarząd ligi.

11. Godzina wskazana w terminarzu rozgrywek oznacza rozpoczęcie rozgrzewki trwającej 10 minut. Spotkanie musi być rozegrane również jako oficjalny mecz ligowy w przypadku opóźnienia lub zmiany godziny rozpoczęcia, ale tylko wtedy, gdy nie wynika to z winy żadnej z drużyn. O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu drużyny muszą wystawić przynajmniej pięciu zawodników gotowych do gry.

12. W skład drużyny musi wchodzić przynajmniej ośmiu graczy, w tym kapitan, którzy otrzymali licencje wydane przez WRONBA. Drużyna może mieć trenera lub opiekuna. Zgłoszenie drużyny oraz poszczególnych zawodników do rozgrywek następuje na "Formularzu Zgłoszenia". W strefie ławki drużyny w czasie meczu przebywać mogą wyłącznie członkowie drużyny zgłoszeni do meczu oraz trener lub opiekun, ewentualnie: menedżer (wpisany do Formularza Zgłoszenia), lekarz lub fizjoterapeuta (decyduje sędzia główny)

13. Każdy zawodnik zgłoszony do gry zobowiązany jest uiścić opłatę licencyjną. Zawodnik w edycji może występować tylko w jednej drużynie.

14. W trakcie trwania edycji drużyna na prawo zgłoszenia nowych zawodników. Zgłoszenie następuje na Formularzu Zgłoszenia Zawodnika przynajmniej na 2 dni przed meczem, w którym ma on wystąpić - nowych zgłoszeń nie można dokonywać po 10.01.2023.

15. Rozgrywki 57.edycji WRONBA odbywać się będą we Wrocławiu, w hali sportowej ZS0 nr 3 przy ulicy Skargi 29/31 od 05.02.2024 - 03.06.2024 w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 22.30. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów w poniedziałki i wtorki w godzinach od 18.00 do 22.30.

16. Mecze prowadzone są przez sędziów, których lista jest opublikowana mających aktualną umowę z Fundacją ligi WRONBA i zweryfikowanych przed każdym sezonem przez Szefa sędziów WRONBA.

17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitych pod względem koloru, sposobu uszycia, rodzaju nadruków i sposobu numeracji strojów sportowych z wyraźnymi numerami z tyłu i przodu koszulki. Drużyna, która nie spełnia tego obowiązku nie zostaje dopuszczona do gry, o niedopuszczeniu drużyny do gry decydują sędziowie prowadzący mecz. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem.

18. Drużyna wskazana w terminarzu jako "zespół A" powinna posiadać białe stroje, a "zespół B" - ciemne stroje. W przypadku, gdy obie drużyny stawią się na meczu w strojach tych samych kolorów sędzia orzeka przegraną (walkowerem) drużyny, która nie spełnia powyższych wskazań.

19. Najpóźniej na pięć minut przed planowanym rozpoczęciem meczu każdy z zawodników musi przedstawić OSOBIŚCIE koordynatorowi aktualną licencję koszykarza lub dowód tożsamości i podać numer licencji lub musi mieć uzupełniony profil zawodnika w serwisie internetowym WRONBA o aktualne i zaakceptowane przez koordynatora rozgrywek zdjęcie. WRONBA, zawodnik poproszony przez koordynatora musi podać: datę urodzenia, wzrost, email kontaktowy i pozycję, na której występuje oraz przedstawić dowód tożsamości. O dopuszczeniu zawodnika do gry decyduje sędzia główny. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie do Zarządu WRONBA. Odwołanie powinno być wniesione w terminie trzech dni. Decyzja Zarządu WRONBA jest ostateczna.

20. Drużyny ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich kibiców. Na wniosek sędziego kapitan zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez sędziego kibiców. Szef Dyscypliny może ukarać kapitana zawieszeniem na jedno do trzech spotkań za zachowanie kibiców przed i po meczu. Od tej decyzji przysługuje wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Zarząd WRONBA, wniosek powinien być wniesiony w terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Zarządu WRONBA jest ostateczna.

21. Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub trener jest obowiązany podać wyjściowe składy koordynatorowi.

22. Zawodnicy gotowi do zmiany muszą przebywać w "strefie zmian". Przepis ten dotyczy również zmian dokonywanych w czasie przerw na żądanie i w czasie przerw między kolejnymi kwartami lub dogrywkami. Zmian dokonuje koordynator meczu.

23. Zawodnik uzyska zgodę na zmianę po podaniu koordynatorowi meczu numeru gracza, za którego wchodzi do gry.

24. Przebywanie na boisku zawodnika, który nie zgłosił zmiany koordynatorowi lub nie oczekiwał na zmianę w "strefie zmian" będzie karane przewinieniem technicznym dla ławki rezerwowych i jednym rzutem osobistym dla drużyny przeciwnej bez względu na sytuację na boisku. Po rzucie gra jest kontynuowana jak w sytuacji przed podyktowaniem przewinienia.

KARY  i OPŁATY:

25. Za przewinienie dyskwalifikujące zawodnik lub trener zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 100 zł. Niezapłacenie grzywny powoduje niedopuszczenie całej drużyny do następnego meczu. Dowód zapłaty grzywny musi być okazany koordynatorowi rozgrywek najpóźniej w dniu następnego meczu po otrzymaniu przewinienia (przed jego rozpoczęciem), co jest warunkiem dopuszczenia do gry. Obowiązek zapłacenia grzywny spoczywa na osobie ukaranej. Dopóki grzywna nie zostanie zapłacona - ukarana osoba nie może uczestniczyć w rozgrywkach WRONBA.

26. [tylko Liga] Po otrzymaniu drugiego, czwartego, szóstego itd. przewinienia technicznego w ciągu trwania edycji zawodnik zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu. Jeśli zawodnik otrzymał tylko jeden faul techniczny w rozgrywkach grupowych - to nie liczy się on przy rozliczaniu fauli technicznych w fazie meczów o mistrzostwo (zwanej pucharową, nie mylić z Pucharem Ligi), pod warunkiem, że zawodnik wystąpił przynajmniej w czterech meczach (jeśli drużyna ma zaplanowanych pięć meczów grupowych) lub pod warunkiem, że zawodnik wystąpił w przynajmniej pięciu meczach (jeśli drużyna ma zaplanowanych siedem meczów). Jeśli zawodnik otrzymał drugi faul techniczny w rozgrywkach grupowych, który wykluczałby go na pierwszy mecz fazy meczów o mistrzostwo, to pierwszy faul techniczny w rozgrywkach grupowych - nie liczy się przy rozliczaniu fauli technicznych w fazie meczów o mistrzostwo, pod warunkiem, że zawodnik wystąpił w przynajmniej czterech meczach (jeśli drużyna ma zaplanowanych pięć meczów grupowych) lub pod warunkiem, że zawodnik wystąpił w przynajmniej w pięciu meczach (jeśli drużyna ma zaplanowanych siedem meczów).

27. Zmiana nazwy zespołu podczas rozgrywek może nastąpić za zgodą Zarządu Ligi po wniesieniu przez drużynę opłaty 100 zł na rzecz WRONBA. Całej nazwy zespołu nie można zmieniać po 01.05.2023.

28. - Usunięty - .

29. Zmiana terminu meczu wymaga wniesienia opłaty przez drużynę wnioskującą w wysokości (w zależności od kosztów) od 100 zł do 400 zł. Wysokość opłaty określa Koordynator rozgrywek.

30. [tylko Puchar Ligi] Po otrzymaniu drugiego, czwartego, szóstego itd. przewinienia technicznego w ciągu trwania edycji zawodnik zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu. Jeśli zawodnik nie otrzyma faulu technicznego w dwóch kolejnych meczach Pucharu Ligi, to faul lub faule techniczne przyznane przed tymi meczami nie liczą się do rozliczenia.

31. [Liga i Puchar Ligi] Szef Dyscypliny może zawiesić zawodnika, trenera lub drużynę na czas określony lub nieokreślony za zachowanie przed, w trakcie i po meczu. Od decyzji Szefa Dyscypliny przysługuje odwołanie do Zarządu WRONBA. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu. Odwołanie powinno być poparte przez trzech niezwiązanych ze sprawą kapitanów zespołów WRONBA. Decyzja Zarządu WRONBA jest ostateczna. W przypadku zawieszenia zawodnika nie ma on prawa uczestniczenia w meczach Ligi i Pucharu przez okres zawieszenia. W przypadku zawieszenia trenera nie może on w okresie zawieszenia przebywać w strefie ławki drużyny.

32. W przypadku, gdy Kapitan ma jakiekolwiek zaległości w opłatach na rzecz WRONBA, koordynator ligi ma prawo nie dopuścić do meczu losowo wybranych graczy w liczbie odpowiadającej kwocie zaległości.

PRZEPISY GRY:

33. Usunięty ---
34. W spotkaniach WRONBA rozgrywanych w trybie PRO obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki - FIBA z powyższymi i poniższymi zmianami:
a) czas gry w I, II, III, IV kwarcie - 4*12 minut ciągłego czasu gry, zatrzymywanego zgodnie z regułami FIBA w ostatniej minucie każdej kwarty,
b) Obowiązuje limit sześciu fauli osobistych dla każdego z zawodników (według reguł NBA).
c) każda z dogrywek trwa 3 minuty liczone zgodnie z regułami FIBA,
d) każdej z drużyn przysługuje po jednej 30 sekundowej przerwie na żądanie w każdej kwarcie i w każdej z dogrywek,
e) przerwę na żądanie zgłasza zawodnik w grze posiadający piłkę, dowolny zawodnik z ławki rezerwowych lub trener, zgłoszenie przerwy przez zawodnika na boisku, w sytuacji, gdy limit przerw został wyczerpany karane jest przewinieniem technicznym dla tego zawodnika,
f) następujące faule techniczne administracyjne karane są jednym rzutem wolnym wykonywanym przez drużynę przeciwną, a następnie gra wznawiana jest jak w sytuacji przed przyznaniem faulu technicznego oraz zgodnie z przepisami:
- zgłoszenie przerwy na żądanie przez zawodnika posiadającego piłkę na boisku, w sytuacji, gdy drużyna wykorzystała już przysługujące przerwy na żądanie w danym okresie gry (kwarta, dogrywka);
- niepoinformowanie lub niewłaściwe poinformowanie sekretarza zawodów o numerze (numerach) gracza (graczy) dokonujących zmiany;
g) czas 24 sekund na rozegranie akcji jest mierzony elektronicznie,
h) przerwa pomiędzy I kwartą a II kwartą, III kwartą a IV kwartą oraz przed każdą z dogrywek wynosi 1 minuty. Przerwa pomiędzy II kwartą a III kwartą wynosi 3 minuty.

35. Nie obowiązuje przepis FIBA o wykluczeniu drużyny, która przegrywa przynajmniej dwa mecze walkowerem, anulowaniu jej meczów i przeniesieniu na ostatnie miejsce w tabeli.


SPADKI I AWANSE:


36. [tylko Liga] Do rundy play-off awansuje w SuperWRONBA 6 najlepszych zespołów, w 2.lidze - 12, a w 3.lidze - 4 najlepsze z każdej grupy (w przypadku grup 8 drużynowych – 6 najlepszych drużyn). W finale 3.ligi zagrają dwa najwyżej uplasowane zespoły po etapie grupowym, spośród tych, które wywalczyły awans.

37. [tylko Liga] Spadki: SuperWRONBA -> 2.liga 2 drużyny, 2.liga -> 3.liga 2 drużyny. Awanse: 2.liga -> SuperWRONBA 2 drużyny,  3.liga -> 2.liga: 2 drużyny

38. [tylko Puchar Ligi] Puchar ligi WRONBA rozgrywany jest w kolejnych fazach: 1/32, 1/16, 1/8, ćwierćfinał, półfinał, finał. Zestaw par Pucharu ligi jest losowany każdorazowa przed każdym z etapów. Drużyna eliminowana jest z rozgrywek Pucharu Ligi po drugiej porażce.

39. [tylko Liga] Uplasowanie drużyn pomiędzy różnymi grupami tej samej ligi ustala się w następujący sposób: % puli punktów rankingowych; miejsce w grupie; stosunek koszy zdobytych do straconych (iloraz).

40. [tylko Puchar Ligi] Awans "z Pucharu" z 3.ligi do 2.ligi może wywalczyć drużyna najwyżej uplasowana w Pucharze Ligi, które nie wywalczyły awansu z rozgrywek o mistrzostwo 3.ligi i po rozegraniu wszystkich meczów grupowych nie znajdowały się w strefie spadkowej (w odniesieniu do najniższego poziomu rozgrywek jest to strefa nie dająca awansu do fazy meczów o mistrzostwo ligi). Zostanie ona oznaczona jako 3A. Najniżej uplasowana drużyna spośród zespołów, które przegrają spotkanie ćwierćfinałowe o mistrzostwo 2.ligi zostanie oznaczona jako 2X. Drużyna 3A rozgrywa mecz "o awans z pucharu" z drużyną 2X. Zwycięzca meczu "o awans z pucharu" otrzymuje prawo występów w kolejnym sezonie na poziomie 2.ligi, pokonana drużyna otrzymuje prawo występów w kolejnym sezonie na poziomie 3.ligi. Jeśli drużyny grały pomiędzy sobą w Pucharze Ligi - to wynik rywalizacji (zwycięzcę) ustala się na podstawie wyniku dwumeczu: meczu w Pucharze Ligi i meczu "o awans z pucharu".  
41. [tylko Puchar Ligi] Punkt usunięty, nie dotyczy.

42. [tylko Puchar Ligi] Awans "z Pucharu" z 2.ligi do SuperWRONBA może wywalczyć drużyna najwyżej uplasowana w Pucharze Ligi, która nie wywalczyła awansu z rozgrywek o mistrzostwo 1.ligi i po rozegraniu wszystkich meczów grupowych nie znajdowały się w strefie spadkowej. Zostanie ona oznaczona jako 2A. Najniżej uplasowana drużyna spośród zespołów, które przegrają spotkanie ćwierćfinałowe o mistrzostwo SuperWRONBA zostanie oznaczona jako SWX. Drużyna 1A rozgrywa mecz "o awans z pucharu" z drużyną SWX. Zwycięzca meczu "o awans z pucharu" otrzymuje prawo występów w kolejnym sezonie na poziomie SuperWRONBA, pokonana drużyna otrzymuje prawo występów w kolejnym sezonie na poziomie 1.ligi. Jeśli drużyny grały pomiędzy sobą w Pucharze Ligi - to wynik rywalizacji (zwycięzcę) ustala się na podstawie wyniku dwumeczu: meczu w Pucharze Ligi i meczu "o awans z pucharu".   

43. W rozgrywkach 50.edycji WRONBA zespoły ligi SuperWRONBA wezmą udział w minimum ośmiu meczach, 2 ligi i 3.ligi w minimum siedmiu meczach.

NAGRODY:


44. [tylko Liga] Mistrz SuperWRONBA otrzymuje Puchar. Każdy z zawodników drużyn grających w Wielkim Finale otrzymuje specjalnie bity, okazjonalny medal.

45. [tylko Puchar] Mistrz Pucharu Ligi otrzymuje Puchar. Wicemistrz Pucharu Ligi otrzymuje Puchar. Każdy z zawodników zdobywcy Pucharu Ligi otrzymuje specjalnie bity, okazjonalny medal.

46. Złączony medal za mistrzostwo (wicemistrzostwo) ligi z medalem za zdobycie Pucharu Ligi stanowią kompozycyjną całość stanowiącą trofeum zdobywcy Wielkiego Szlema WRONBA. Istniejąc trzy rodzaje Wielkiego Szlema WRONBA: srebrny - z połączenia srebrnego medalu ligi z medalem Pucharu Ligi; złoty - z połączenia złotego medalu 1.ligi lub 2.ligi lub 3.ligi z medalem Pucharu Ligi; Super złoty - z połączenia złotego medalu SuperWRONBA z medalem Pucharu Ligi.

47. Najlepszy Gracz sezonu otrzymuje Puchar

48. Super As sezonu otrzymuje Puchar

Słownik:

 

Rozgrywki Ligowe WRONBA składają się w dwóch etapów: fazy grupowej i fazy walki o mistrzostwo danego szczebla ligi oznaczanej jako play off lub baraże (patrz niżej)
Faza grupowa – etap rozgrywek ligowych - rywalizacja drużyn w grupie systemem 'każdy z każdym'
Faza playoff – etap rozgrywek ligowych - 'rozgrywki eliminujące' o mistrzostwo najwyższego szczebla ligi  i jednocześnie o mistrzostwo wszech lig WRONBA
Faza barażowa – etap rozgrywek ligowych - 'rozgrywki eliminujące' o mistrzostwo niższych szczebli ligi, będące jednocześnie rozgrywkami wyłaniającymi mistrzów poszczególnych poziomów rywalizacji
Puchar Ligi – 'rozgrywki eliminujące' rozgrywane niezależnie od rozgrywek ligowych, w których rywalizują zespoły niezależnie od "przypisania" do danego szczebla ligowego
Uplasowanie zespołów ustala się na podstawie rozegrania wszystkich meczów fazy grupowej.

Partnerzy